Het bestuur van de Stichting Wijkcommissie Kerkakkers

wordt momenteel gevormd door:

pasfoto van Jan Sanders      Jan Sanders, trekker commissie Welzijn/Zorg en vicevoorzitter / 1e penningmeester

pasfoto van Karin van den Boom      Karin van den Boom, secretaris ‘leden’administratie, 2e penningmeester

pasfoto van Marijke van der Wolde      Marijke van der Wolde, bestuurslid

geen foto beschikbaar      ?? bestuurslid (m/v) misschien iets voor u ???

hier kan uw pasfoto staan, als u wilt helpen      ?? bestuurslid (m/v) misschien iets voor u ???

 

Daarnaast hebben wij momenteel een 40-tal straatcontactpersonen.
Wilt u weten wie uw straatcontact is dan kunt u even contact opnemen met het secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl

 

Externe contacten:

- Gemeente Valkenswaard, Peter Franken, wijkcoördinator.
- Wijkagent, Kim Pijs.
- Woningbelang, Klaartje van Daal.
- Cordaad Welzijn, Nikki van de Moosdijk.
- .......


Taakverdeling bestuur Stichting Wijkcommissie Kerkakkers

De voorzitter

 • waakt, in het bijzonder, over de belangen van de stichting
 • leidt de bestuursvergaderingen en jaarvergadering
 • ondertekent de verslagen van de jaarvergadering na goedkeuring en alle belangrijke uitgaande stukken
 • representeert, in beginsel, de stichting


De secretaris

 • ontvangt alle inkomende stukken
 • verstuurt en ondertekent namens de stichting, in beginsel, alle uitgaande stukken
 • stelt in samenspraak met de voorzitter de agenda’s op voor de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering
 • notuleert de bestuursvergaderingen en jaarvergadering
 • stelt, op basis van de toegezonden stukken, het jaarverslag op
 • beheert het secretariaatsarchief
 • beheert de ‘leden’administratie, onder leden worden verstaan:
  - de wijkbewoners
  - de straatcontacten
  - de overige vrijwilligers
  - de bedrijven en instellingen binnen en buiten de wijk


De penningmeester

 • is belast met de verwerving en het beheer van de financiële middelen
 • ontvangt de gelden en doet de uitgaven
 • vraagt goedkeuring aan het bestuur voor uitgaven boven een bedrag van €500,=
 • doet ieder kwartaal verslag van de stand van de beschikbare middelen aan het bestuur
 • ontwerpt tijdig, voor de jaarvergadering van maart, de jaarlijkse begroting en bewaakt deze
 • stelt tijdig, voor de jaarvergadering van maart, de jaarlijkse rekening en verantwoording samen en biedt deze ter vaststelling aan het bestuur aan
 • draagt zorg voor de tijdige toezending van de jaarrekening en de begroting aan de gemeentelijke overheid
 • voert en beheert de financiële administratie

 

Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door plaatvervangers worden vervangen, zo dikwijls als nodig is. Zij kunnen in overleg met het bestuur bepaalde onderdelen van hun taak delegeren aan hun vervangers. De plaatsvervangende penningmeester neemt de kas en bescheiden niet over dan nadat deze bescheiden door voorzitter en secretaris zijn afgetekend.

Leden van het bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en overige leden)

 • onderhouden in beginsel de contacten met de gemeentelijke instellingen, bedrijven en instellingen binnen en buiten de wijk en andere wijkcommissies
 • zijn contactpersonen tussen bestuur en commissies

Bestuurslidmaatschap

 • Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van maximaal 7 leden
 • Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar
 • Bestuursleden zijn bij aftreden direct herkiesbaar tot een maximum van 3 termijnen
 • Het rooster van aftreden heeft de volgende systematiek:
  - 1ste jaar penningmeester en lid 1
  - 2de jaar secretaris en lid 2 en 3
  - 3de jaar voorzitter en lid 4

 

Onze sponsoren

Daams Houthandel.png
Nefkens.png
Fitt.png
Allround Printing .png
Rabobank.png
Speeltuin Geenhoven .png
Steentjes Valkenswaard .png
van Oosten bloemen.png
Woondecoratie Valkenswaard .png
HGeldens .png
Gijsbers-50_jaar.png
logo Valkenswaard.jpg